Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży deklarację członkowską na piśmie (do pobrania tutaj) i po 2 miesięcznym okresie kandydackim uzyska akceptację Zarządu. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zakończenia okresu kandydackiego. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:

  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
Wspierają nas